CIMOS
StepUp

贈る ※ Tìm kiếm người bạn muốn tặng badge!

Pickup hôm nay

Slogan
IT

Hiroyuki Obika

Ttl home 04 2 Xếp hạng badge đã gửi tuần trước

0位

badge đã gửi
32 badge
StepUp

Nguyễn Thị Thu Thảo

1位

badge đã gửi
19 badge
Marketing

Phạm Thị Tuyết Ngọc

2位

badge đã gửi
11 badge
Kế Toán

Hoàng Thị Ngọc Trinh

Giới thiệu badge của tuần này

Thử thách

Thử thách
Badge được gửi cho những người dám đương đầu với thử thách

Xếp hạng nhân viên có badge này

Thay đổi

Thay đổi
Badge được gửi cho những người thực hiện thay đổi

Xếp hạng nhân viên có badge này

gợi ý những badge mà mình muốn nhận được! /
30 cái mới nhất

Btn pagetop 01