CIMOS
StepUp

贈る ※ Tìm kiếm người bạn muốn tặng badge!

Pickup hôm nay

Slogan
Life is too short to wait
IT Android

Bùi Công Hoàng

Ttl home 04 2 Xếp hạng badge đã gửi tuần trước

0位

badge đã gửi
36 badge
IT

Đặng Hà Phong

1位

badge đã gửi
8 badge
IT

Phan Ngọc Hân

2位

badge đã gửi
7 badge
IT

Hashimoto Yusuke

Giới thiệu badge của tuần này

Thử thách

Thử thách
Badge được gửi cho những người dám đương đầu với thử thách

Xếp hạng nhân viên có badge này

Thay đổi

Thay đổi
Badge được gửi cho những người thực hiện thay đổi

Xếp hạng nhân viên có badge này

gợi ý những badge mà mình muốn nhận được! /
30 cái mới nhất

Btn pagetop 01